Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

Zespół pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie ... jest do Państwa dyspozycji

Wyszukiwanie

Szukanie zaawansowane

Kalendarium

kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN
Więcej wydarzeń

Staż dla osób niepełnosprawnych

Staż oznacza to nabywanie przez osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu, umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Na staż (na okres od 3 do 12 m-cy) mogą zostać skierowani:

 • bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani jako poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu, którzy nie ukończyli 25 roku życia, lub
 • w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia.

Na staż (na okres od 3 do 6 m-cy) mogą zostać skierowani:

 • bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani jako poszukujący pracy, niepozostający w zatrudnieniu,
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Z inicjatywą zorganizowania stażu występuje pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), który składa wniosek do starosty o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

O rozpatrzeniu wniosku starosta powiadamia organizatora w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia dochodzi do zawarcia stosownej umowy pomiędzy starostą (Powiatowym Urzędem Pracy) a organizatorem.

Przed rozpoczęciem stażu poszukujący pracy może zostać skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności do odbywania stażu.

W zależności od wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy obowiązek przeprowadzenia i sfinansowania w/w badań może zostać przerzucony na organizatora.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie poszukujący pracy w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden poszukujący pracy.

Skierowany do odbycia stażu poszukujący pracy świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Czas pracy poszukującego pracy odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a poszukującego pracy będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Podstawowe obowiązki organizatora wobec stażysty:

 • zapoznanie stażysty z programem stażu oraz jego obowiązkami i uprawnieniami;
 • przeszkolenie stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • zapewnienie stażyście profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • na wniosek stażysty udzielenie mu 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu;
 • zapewnienie stażyście opiekuna, który udziela wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych mu zadań;
 • w przypadku klauzuli o zatrudnieniu, obowiązek zatrudnienia stażysty po zakończonym programie.

Podstawowe obowiązki stażysty:

 • przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń organizatora i opiekuna o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • po zakończeniu stażu poszukujący pracy sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach pozyskanych w trakcie realizacji programu;
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii od organizatora, poszukujący pracy przedkłada staroście oba dokumenty.

Po zakończeniu stażu Powiatowy Urząd Pracy po zapoznaniu się z treści sprawozdania wydaje poszukującemu pracy zaświadczenie o odbyciu stażu.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • Starosta na wniosek poszukującego pracy odbywającego staż lub z urzędu, może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora warunków odbycia stażu, po wysłuchaniu organizatora;
 • Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu poszukującego pracy, może pozbawić poszukującego pracy możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
  b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawiania się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
  c) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej realizowanie programu stażu.

Wynagrodzenie stażysty nie obciąża organizatora

Powiatowy Urząd Pracy wypłaca stażyście stypendium: w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.).

Oznacza to, że organizator nie ponosi kosztów wynagrodzenia stażysty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz.1160).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 15 (I piętro) lub pod nr tel. (58) 680-20-84

drukujDrukuj drukujZapisz jako PDF poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Piotr Górny 2016-04-27 09:39
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM