Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

Zespół pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie ... jest do Państwa dyspozycji

Wyszukiwanie

Szukanie zaawansowane

Kalendarium

kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN
Więcej wydarzeń

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Komunikat nr 18 z dnia 13 maja 2016 r.

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej


UWAGA!
Przed złożeniem wniosku o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej należy bezwzględnie zapoznać się z obowiązującymi "Zasadami przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej".

O dotację mogą ubiegać się:

 • bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie, dla których ustalono/zostanie ustalony profil pomocy I lub II;
 • wysokość dotacji na rozpoczęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
 • w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznawanych środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu;
 • działalność gospodarcza, na której utworzenie została udzielona dotacja musi być prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy.

Podstawowe warunki ubiegania się o dotację:

 • Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu ma miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 • W zależności od posiadanych środków lub realizowanych projektów wnioski mogą być przyjmowane w ramach różnych procedur, w szczególności:
  • w procedurze ciągłej przy zastosowaniu systemu oceny punktowej,
  • w procedurze cyklicznej przy zastosowaniu systemu oceny punktowej,
  Złożone wnioski są wstępnie oceniane przez pracowników Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy pod względem formalnym (zgodnie z kartą oceny formalnej, stanowiącej załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków).
 • Wnioski nie budzące zastrzeżeń pod względem formalnym opiniuje komisja w co najmniej 3 - osobowym składzie na podstawie przyjętych w Powiatowy Urzędzie Pracy w Kościerzynie kryteriów oraz karty oceny merytorycznej - stanowiącej załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków.

Wniosek o przyznanie bezrobotnemu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony przez Starostę (Urząd Pracy), w przypadku spełnienia przez bezrobotnego m. in. następujących warunków:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
  • nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ww. ustawy,
  • z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ww. ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użytecznie lub inną formę pomocy określoną w ustawie.
 2. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 3. zamierza prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 4. nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w zakresie:
  • handlu bezpośredniego w ramach tzw. network marketingu;
  • handlu art. alkoholowymi wysokoprocentowymi w porze nocnej;
  • usług wróżbiarskich i ezoterycznych;
  • usług typu agencji towarzyskich;
 5. nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej planowanej jako przeważająca (dominująca) w zakresie:
  • handlu obwoźnego;
  • usług fryzjerskich, kosmetycznych, wizażu i stylizacji paznokci świadczonych bezpośrednio u klienta;
 6. nie zamierza prowadzić działalności w formie spółek osobowych i handlowych;
 7. nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej wyłącznie poza granicami kraju;
 8. nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej tego samego rodzaju co inny członek gospodarstwa domowego;
 9. spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013r.);
 10. spełnia warunki dotyczące samozatrudnienia określone w art. 5a pkt. 6 oraz art.5b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.);
 11. nie był karany w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r., poz. 28)
 12. nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
 13. nie posiadał lub posiadał wpis do ewidencji działalności gospodarczej i złożył oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 14. nie podejmie zatrudnienia (stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa o pracę nakładczą) w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 15. nie złożył wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty.

Dotacja nie może być udzielona m.in. na:

 1. opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje, udziały wnoszone do spółki, zakup akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych (np.: polis);
 2. zakup samochodów osobowych, z wyjątkiem samochodów przeznaczonych do szkół nauki jazdy oraz usług świadczonych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami;
 3. zakup pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarowego;
 4. zakup samochodów ciężarowych z tzw. "kratką" tj. samochodów bez skrzyni ładunkowych (np.: samochodów typu sedan, hatchback, kombi, mini-van - 5-osobowy z kratką)
 5. pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą (np.: czynsz, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenia społeczne, telefon, media, itp.),
 6. opłaty związane z opłatą za usługi transportu oraz przesyłki dotyczące dokonanych zakupów w ramach środków dotacji,
 7. finansowanie szkoleń,
 8. zakup używanego wyposażenia (sprzętu) biurowego, w tym sprzętu komputerowego;
 9. zakup używanych maszyn, urządzeń, sprzętu, rzeczy o wartości poniżej 3.500,00 zł – zakup używanych środków trwałych jest dopuszczalny w szczególności od podmiotów gospodarczych tzn. od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek, itp., jak również od osób fizycznych, jednak tylko pod pewnymi warunkami.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zakupu używanych środków trwałych od osób fizycznych na podstawie umowy kupna-sprzedaży pod warunkiem dołączenia do rozliczenia dodatkowo dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia tego środka (dowód nabycia rzeczy przez obecnego sprzedającego) i/lub wycenę rzeczoznawcy (koszt wyceny rzeczoznawcy ponosi wnioskodawca).
  Urząd zastrzega sobie możliwość zakwestionowania zasadności zakupionego używanego środka trwałego i żądania złożenia niezbędnych wyjaśnień i dodatkowych dokumentów. Ostateczna decyzja w sprawie uznania kwalifikowalności ww. wydatków należy do Dyrektora PUP.
  (środki trwałe - maszyny, urządzenia, środki transportu, wyposażenie i inne rzeczy bądź przedmioty, które charakteryzują się długim czasem użytkowania, postacią rzeczową oraz są zdatne do użytku i wykorzystania na potrzeby przedsiębiorstwa, jeżeli jednostkowa cena zakupu jest wyższa niż 3.500,00 zł),;
 10. koszty remontów i adaptacji w lokalach nie będących własnością wnioskodawcy, z wyłączeniem preferowanych obszarów działalności, o których mowa w części II Zasad przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - kryteria przyznawania dotacji;
 11. remont lokalu mieszkalnego lub wyodrębnionej części lokalu mieszkalnego, jeśli działalność będzie prowadzona w tym lokalu lub części lokalu (np. 1 pokoju).
 12. zakup rzeczy lub usług w stosunku do bezrobotnych będących: małżonkami, zstępnymi (dzieci, wnuki), wstępnymi (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierbami, zięciami, synowymi, ojczymami, macochami, teściami, rodzeństwem i małżonkami rodzeństwa; za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Bezrobotny ubiegający się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej składa wniosek o przyznanie dotacji, zawierający m. in. następujące dane:

 1. informacje dotyczące wnioskodawcy;
 2. opis planowanej działalności gospodarczej:
  • rodzaj działalności,
  • planowane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, jakie zostaną poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia oraz źródła ich finansowania;
 4. stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia:
  • pozyskanie lokalu,
  • uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
  • odbycie szkoleń;
 5. szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej kwoty;
 6. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej;
 7. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji w przypadku naruszenia warunków umowy.

W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków wnioskodawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie. Dopuszczalnymi formami zabezpieczenia przez bezrobotnego przyznanych jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie, weksel z poręczeniem (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach i rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika wraz z oświadczeniem majątkowym. Starosta Kościerski zastrzega sobie prawo odrzucenia zaproponowanej formy zabezpieczenia przyznanych środków i zaproponowania innej formy zabezpieczenia.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Starostę (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie) z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych.

Umowa dotacji obejmuje m. in. postanowienia dotyczące:

 • zasad wypłaty dotacji oraz zabezpieczenia jej zwrotu w przypadku naruszenia warunków umowy,
 • zasad udokumentowania i rozliczania wydatków zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego (złożenie w terminie wniosku o rozliczenie środków wraz dokumentami potwierdzającymi realizację całości zakupów zgodnie ze szczegółową specyfikacją i harmonogramem wydatków w ramach otrzymanych środków dotacji tj.: faktury VAT, rachunki i umowy kupnasprzedaży z adnotacją „zapłacono / zapłacono gotówką” i/lub załączone do nich potwierdzenia dokonania zapłaty (np.: w przypadku płatności w formie przelewu lub za pobraniem).
  W przypadku zakupu używanego środka trwałego na podstawie umowy kupna-sprzedaży (z zastrzeżeniem części IV, pkt. 9) należy dołączyć do rozliczenia tę umowę potwierdzoną przez Urząd Skarbowy, kopię dokumentu stwierdzającego odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych - PCC-3 wraz z dowodem zapłaty podatku lub zaświadczeniem z US o zwolnieniu z tego podatku.
  W przypadku używanych środków trwałych zakupionych od osób fizycznych na podstawie umowy kupna-sprzedaży należy dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia tego środka (dowód nabycia rzeczy przez obecnego sprzedającego) i/lub wycenę rzeczoznawcy (koszt wyceny rzeczoznawcy ponosi wnioskodawca).
  Do faktury / rachunku / umowy kupna-sprzedaży za zakupione używane środki trwałe dodatkowo należy dołączyć oświadczenie sprzedawcy, że środek trwały jest jego własnością i nie pochodzi z kradzieży, nie został zakupiony z wykorzystaniem środków krajowych publicznych lub funduszy Unii Europejskiej oraz oświadczeniem kupującego, że cena środka trwałego na dzień zakupu nie odbiega znacząco od wartości rynkowej tego środka.
  Przy zakupie środka transportu dodatkowo należy dołączyć dowód rejestracyjny potwierdzający rejestrację tego pojazdu we właściwym urzędzie.
  Przedmioty i środki trwałe zakupione w ramach dofinansowania nie mogą stanowić współwłasności z inną osobą lub podmiotem.
  W przypadku zakupów zagranicą należy przedłożyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (na własny koszt) dokumenty potwierdzające zakup.
  Koszty poniesione zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia dokonania transakcji.
  Przedmiotowe dokumenty muszą zawierać niezbędne elementy dowodu krajowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
  Warunkiem uznania kwalifikowalności wydatków w ramach środków dotacji jest przedłożenie i udokumentowanie rozliczenia zgodnie z ww. określonymi wytycznymi oraz umową o dofinansowanie.
 • Obowiązku rejestracji i rozpoczęcia działalności gospodarczej po podpisaniu i w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie oraz prowadzenia jej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy - (za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę wskazaną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; za nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy uważa się okres liczony zgodnie z kodeksem cywilnym; za pełne 12 miesięcy uważa się okres liczony od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej określonej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - np.: data rozpoczęcia działalności od dnia 01.03.2010r. do 01.03.2011r. włącznie; od dnia 25.05.2010r. do dnia 25.05.2011r. włącznie),
 • obowiązku zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, jeżeli bezrobotny:
  • nie wydatkował środków w terminie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
  • środki wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem,
  • nie przedstawił i nie rozliczył wydatków poniesionych na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji i harmonogramie wydatków oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie, w terminie od dnia zawarcia umowy do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
  • prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),
  • zawiesił prowadzenie działalności w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podjął zatrudnienie (stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa o pracę nakładczą) w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożył niezgodne z prawdą oświadczenia do wniosku,
  • naruszył inne warunki umowy,
  • nie dokonał zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

UWAGA:
Warunkiem zawarcia umowy o środki na podjęcie działalności gospodarczej jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej oraz współmałżonka poręczyciela pozostającego we wspólnocie majątkowej wyrażona podpisem złożonym osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie w obecności upoważnionego pracownika Urzędu w dniu podpisania umowy o przyznaniu przedmiotowych środków lub podpisem poświadczonym notarialnie. Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy – wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa. Poręczenie cywilne może być udzielone wyłącznie za pisemną zgodą współmałżonka poręczyciela (nie dotyczy rozdzielności majątkowej).

W związku z przyznaniem bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie pozbawia go statusu bezrobotnego i wykreśla z ewidencji osób bezrobotnych od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej (art. 33 ust. 4 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Bezrobotny, który otrzymał z Funduszu Pracy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest do:

 1. prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej podanego we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta/Gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r. poz. 672 z późn.zm.) tj. osoba taka musi wejść do obrotu gospodarczego, prowadzić działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły;
 2. niepodejmowania zatrudnienia (stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa o pracę nakładczą) w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 3. wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem - specyfikacją i harmonogramem wydatków, w okresie od dnia zawarcia umowy do dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę wskazaną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG).
 4. celowego i racjonalnego wykorzystania przyznanych środków dotacji tj. zakupiony sprzęt, środki trwałe, materiały itd. zostaną wykorzystane na potrzeby i dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, będą przechowywane w siedzibie firmy lub w miejscu prowadzenia (wykonywania) działalności gospodarczej wskazanym we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 5. poinformowania Urzędu o odzyskaniu podatku od zakupionych towarów i usług w ramach dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia odzyskania tego podatku; za dzień odzyskania zwrotu podatku od towarów i usług zakupionych w ramach pozyskanych środków z Funduszu Pracy w przypadku podatnika: a) korzystającego z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (tj. naliczony < należny lub naliczony > należny, a Wnioskodawca skorzysta z prawa do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy) uznaje się datę złożenia przez niego deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym, b) występującego o fizyczny zwrot podatku naliczonego, uznaje się datę wpływu zwrotu na konto podatnika podatku,
 6. zwrotu równowartości odzyskanego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatku od zakupionych towarów i usług w ramach dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia odzyskania tego podatku.

Zakończenie umowy następuje po spełnieniu warunków wynikających z jej zawarcia (Urząd ma prawo kontroli-weryfikacji realizacji umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowości realizacji warunków umowy, z której pracownik urzędu sporządza stosowny protokół lub sprawozdanie) i dostarczeniu dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w sposób nieprzerwany przez 12 miesięcy. Osoba, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej jest zobowiązana do przedstawienia w Urzędzie, w terminie do 2 miesięcy po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia tej działalności, dokumentów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego potwierdzających jej prowadzenie przez okres wskazany w umowie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 149),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1041).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013r.);
 • Zasady przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 (I piętro) - tel: (58) 680-20-85.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej [ 4 ]
Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej (CAZ-IR-DOT-2 3). Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej (CAZ-IR-DOT-2 3). 14-02-17 14:30 29.03KB pobierz
Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej (CAZ-IR-DOT-3 6). Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej (CAZ-IR-DOT-3 6). 15-06-10 11:44 40.63KB pobierz
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 15-03-26 09:59 893.23KB pobierz
Zasady przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - czerwiec 2015r. Zasady przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - czerwiec 2015r. 15-06-10 11:43 153.23KB pobierz
drukujDrukuj drukujZapisz jako PDF poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Piotr Górny 2016-05-13 12:25
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM