Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

Zespół pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie ... jest do Państwa dyspozycji

Wyszukiwanie

Szukanie zaawansowane

Kalendarium

kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN
Więcej wydarzeń

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Komunikat nr 52 z dnia 10 listopada 2014 r. - Nowe pożyczki z Funduszu Pracy

Komunikat nr 50 z dnia 4 listopada 2014 r.

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej


UWAGA!
Przed złożeniem wniosku o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej należy bezwzględnie zapoznać się z obowiązującymi "Zasadami przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej" - CZERWIEC 2014 r.

O dotację mogą ubiegać się:

 • bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie;
 • wysokość dotacji na rozpoczęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
 • w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznawanych środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu;
 • działalność gospodarcza, na której utworzenie została udzielona dotacja musi być prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy.

Podstawowe warunki ubiegania się o dotację:

 • Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu ma miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 • W zależności od posiadanych środków lub realizowanych projektów wnioski mogą być przyjmowane w ramach różnych procedur, w szczególności:
  • w procedurze ciągłej przy zastosowaniu systemu oceny punktowej,
  • w procedurze cyklicznej przy zastosowaniu systemu oceny punktowej,
  Złożone wnioski są wstępnie oceniane przez pracowników Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy pod względem formalnym (zgodnie z kartą oceny formalnej, stanowiącej załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków).
 • Wnioski nie budzące zastrzeżeń pod względem formalnym opiniuje komisja w co najmniej 3 - osobowym składzie na podstawie przyjętych w Powiatowy Urzędzie Pracy w Kościerzynie kryteriów oraz karty oceny merytorycznej - stanowiącej załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków.

Wniosek o przyznanie bezrobotnemu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony przez Starostę (Urząd Pracy), w przypadku spełnienia przez bezrobotnego m. in. następujących warunków:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
  • nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ww. ustawy,
  • z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ww. ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użytecznie lub inną formę pomocy określoną w ustawie.
 2. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 3. zamierza prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 4. nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w zakresie:
  • handlu bezpośredniego w ramach tzw. network marketingu;
  • handlu art. alkoholowymi wysokoprocentowymi w porze nocnej;
  • usług wróżbiarskich i ezoterycznych;
  • usług typu agencji towarzyskich;
 5. nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej planowanej jako przeważająca (dominująca) w zakresie:
  • handlu obwoźnego;
  • usług fryzjerskich, kosmetycznych, wizażu i stylizacji paznokci świadczonych bezpośrednio u klienta;
 6. nie zamierza prowadzić działalności w formie spółek osobowych i handlowych;
 7. nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej wyłącznie poza granicami kraju;
 8. nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej tego samego rodzaju co inny członek gospodarstwa domowego;
 9. spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013r.);
 10. spełnia warunki dotyczące samozatrudnienia określone w art. 5a pkt. 6 oraz art.5b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.);
 11. nie był karany w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Z 2012r. poz. 768, z późn. zm.)
 12. nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
 13. nie posiadał lub posiadał wpis do ewidencji działalności gospodarczej i złożył oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 14. nie podejmie zatrudnienia (stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa o pracę nakładczą) w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 15. nie złożył wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty.

Dotacja nie może być udzielona m.in. na:

 1. opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje, udziały wnoszone do spółki, zakup akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych (np.: polis);
 2. zakup samochodów osobowych, z wyjątkiem samochodów przeznaczonych do szkół nauki jazdy oraz usług świadczonych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami;
 3. zakup pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarowego;
 4. zakup samochodów ciężarowych z tzw. "kratką" tj. samochodów bez skrzyni ładunkowych (np.: samochodów typu sedan, hatchback, kombi, mini-van - 5-osobowy z kratką)
 5. pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą (np.: czynsz, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenia społeczne, telefon, media, itp.),
 6. opłaty związane z opłatą za usługi transportu oraz przesyłki dotyczące dokonanych zakupów w ramach środków dotacji,
 7. finansowanie szkoleń,
 8. zakup używanego wyposażenia (sprzętu) biurowego, w tym sprzętu komputerowego;
 9. zakup używanych maszyn, urządzeń, sprzętu, rzeczy o wartości poniżej 3.500 zł - dopuszczalny jest tylko zakup używanych środków trwałych (środki trwałe - maszyny, urządzenia, środki transportu, wyposażenie i inne rzeczy bądź przedmioty, które charakteryzują się długim okresem użytkowania, postacią rzeczową oraz są zdatne do użytku i wykorzystania na potrzeby przedsiębiorstwa, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż 3.500 zł);
 10. koszty remontów i adaptacji w lokalach nie będących własnością wnioskodawcy, z wyłączeniem preferowanych obszarów działalności, o których mowa w części II Zasad przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - kryteria przyznawania dotacji;
 11. remont lokalu mieszkalnego lub wyodrębnionej części lokalu mieszkalnego, jeśli działalność będzie prowadzona w tym lokalu lub części lokalu (np. 1 pokoju).
 12. zakup rzeczy lub usług w stosunku do bezrobotnych będących: małżonkami, zstępnymi (dzieci, wnuki), wstępnymi (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierbami, zięciami, synowymi, ojczymami, macochami, teściami, rodzeństwem i małżonkami rodzeństwa; za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Bezrobotny ubiegający się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej składa wniosek o przyznanie dotacji, zawierający m. in. następujące dane:

 1. informacje dotyczące wnioskodawcy;
 2. opis planowanej działalności gospodarczej:
  • rodzaj działalności,
  • planowane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, jakie zostaną poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia oraz źródła ich finansowania;
 4. stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia:
  • pozyskanie lokalu,
  • uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
  • odbycie szkoleń;
 5. szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej kwoty;
 6. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej;
 7. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji w przypadku naruszenia warunków umowy.

W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków wnioskodawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie. Dopuszczalnymi formami zabezpieczenia przez bezrobotnego przyznanych jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie, weksel z poręczeniem (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach i rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika wraz z oświadczeniem majątkowym. Starosta Kościerski zastrzega sobie prawo odrzucenia zaproponowanej formy zabezpieczenia przyznanych środków i zaproponowania innej formy zabezpieczenia.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Starostę (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie) z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych.

Umowa dotacji obejmuje m. in. postanowienia dotyczące:

 • zasad wypłaty dotacji oraz zabezpieczenia jej zwrotu w przypadku naruszenia warunków umowy,
 • zasad udokumentowania i rozliczania wydatków zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego (złożenie w terminie wniosku o rozliczenie środków wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację całości zakupów zgodnie ze szczegółową specyfikacją i harmonogramem wydatków w ramach otrzymanych środków dotacji tj.: faktury VAT, rachunki, umowy kupna-sprzedaży oraz załączone do nich potwierdzenia dokonania zapłaty w przypadku płatności w formie przelewu lub za pobraniem. W przypadku zakupu używanego środka trwałego należy dołączyć do umowy kupna-sprzedaży potwierdzona przez Urząd Skarbowy kopię dokumentu stwierdzającego odprowadzenie podatku od czynności cywilno-prawnych - formularz PCC-3 wraz z dowodem zapłaty podatku. W przypadku zakupu zagranicą należy przedłożyć przetłumaczone dokumenty przez tłumacza przysięgłego oraz oświadczeniem sprzedawcy, że środek trwały jest jego własnością i nie pochodzi z kradzieży, nie został zakupiony z wykorzystaniem środków krajowych publicznych lub funduszy Unii Europejskiej oraz oświadczeniem kupującego, że cena środka trwałego na dzień zakupu nie odbiega znacząco od wartości rynkowej tego środka.
 • Obowiązku rejestracji i rozpoczęcia działalności gospodarczej po podpisaniu i w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie oraz prowadzenia jej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy - (za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę wskazaną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; za nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy uważa się okres liczony zgodnie z kodeksem cywilnym; za pełne 12 miesięcy uważa się okres liczony od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej określonej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - np.: data rozpoczęcia działalności od dnia 01.03.2010r. do 01.03.2011r. włącznie; od dnia 25.05.2010r. do dnia 25.05.2011r. włącznie),
 • obowiązku zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, jeżeli bezrobotny:
  • nie wydatkował środków w terminie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
  • środki wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem,
  • nie przedstawił i nie rozliczył wydatków poniesionych na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji i harmonogramie wydatków oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie, w terminie od dnia zawarcia umowy do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
  • prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),
  • zawiesił prowadzenie działalności w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podjął zatrudnienie (stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa o pracę nakładczą) w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożył niezgodne z prawdą oświadczenia do wniosku,
  • naruszył inne warunki umowy,
  • nie dokonał zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

UWAGA:
Warunkiem zawarcia umowy o środki na podjęcie działalności gospodarczej jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej oraz współmałżonka poręczyciela pozostającego we wspólnocie majątkowej wyrażona podpisem złożonym osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie w obecności upoważnionego pracownika Urzędu w dniu podpisania umowy o przyznaniu przedmiotowych środków lub podpisem poświadczonym notarialnie. Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy – wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa. Poręczenie cywilne może być udzielone wyłącznie za pisemną zgodą współmałżonka poręczyciela (nie dotyczy rozdzielności majątkowej).

W związku z przyznaniem bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie pozbawia go statusu bezrobotnego i wykreśla z ewidencji osób bezrobotnych od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej (art. 33 ust. 4 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Bezrobotny, który otrzymał z Funduszu Pracy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest do:

 1. prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej podanego we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta/Gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r. poz. 672 z późn.zm.) tj. osoba taka musi wejść do obrotu gospodarczego, prowadzić działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły;
 2. niepodejmowania zatrudnienia (stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa o pracę nakładczą) w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 3. wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem - specyfikacją i harmonogramem wydatków, w okresie od dnia zawarcia umowy do dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę wskazaną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta/Gminy).
 4. celowego i racjonalnego wykorzystania przyznanych środków dotacji tj. zakupiony sprzęt, środki trwałe, materiały itd. zostaną wykorzystane na potrzeby i dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, będą przechowywane w siedzibie firmy lub w miejscu prowadzenia (wykonywania) działalności gospodarczej wskazanym we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 5. poinformowania Urzędu o odzyskaniu podatku od zakupionych towarów i usług w ramach dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia odzyskania tego podatku; za dzień odzyskania zwrotu podatku od towarów i usług zakupionych w ramach pozyskanych środków z Funduszu Pracy w przypadku podatnika: a) korzystającego z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (tj. naliczony < należny lub naliczony > należny, a Wnioskodawca skorzysta z prawa do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy) uznaje się datę złożenia przez niego deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym, b) występującego o fizyczny zwrot podatku naliczonego, uznaje się datę wpływu zwrotu na konto podatnika podatku,
 6. zwrotu równowartości odzyskanego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatku od zakupionych towarów i usług w ramach dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia odzyskania tego podatku.

Zakończenie umowy następuje po spełnieniu warunków wynikających z jej zawarcia (Urząd ma prawo kontroli-weryfikacji realizacji umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowości realizacji warunków umowy, z której pracownik urzędu sporządza stosowny protokół lub sprawozdanie) i dostarczeniu dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w sposób nieprzerwany przez 12 miesięcy. Osoba, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej jest zobowiązana do przedstawienia w Urzędzie, w terminie do 2 miesięcy po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia tej działalności, dokumentów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego potwierdzających jej prowadzenie przez okres wskazany w umowie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 26.04.2012 r. poz. 457 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013r.);
 • Zasady przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 (I piętro) - tel: (58) 680-20-85.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej [ 7 ]
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 14-09-02 07:57 324.69KB pobierz
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 14-09-02 07:57 60.97KB pobierz
Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej (CAZ-IR-DOT-2 3). Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej (CAZ-IR-DOT-2 3). 14-02-17 14:30 29.03KB pobierz
Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej (CAZ-IR-DOT-3 4). Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej (CAZ-IR-DOT-3 4). 14-02-17 14:33 40.96KB pobierz
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 15-01-21 08:39 893.23KB pobierz
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej (CAZ-IR-DOT-1 5). Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej (CAZ-IR-DOT-1 5). 14-07-04 10:56 371.5KB pobierz
Zasady przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - czerwiec 2014r. Zasady przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - czerwiec 2014r. 14-07-04 10:54 145.63KB pobierz
drukujDrukuj drukujZapisz jako PDF poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Piotr Górny 2014-11-10 14:44
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM